Additional Information on the COVID-19 Vaccine Coming Soon

Translations of the Fact Sheet for Recipients and Caregivers

Fact Sheet Language
بيان حقائق للمتلقي القاح ومقدمي الرعاية عربي (Arabic)
ကာကွယ်ဆေး လက်ခံရရှိသူများနှင့် စောင့်ရှောက်မှု ပေးသူများအတွက် သတင်းအချက်အလက် စာရွက် မြန်မာ (Burmese)
ᎤᏙᎯᏳ ᎪᏪᎳᏅ ᎾᏍᎩᎾ ᏗᏂᏁᏍᎩ ᎠᎴ ᎤᎾᏓᎦᏎᏍᏗ ᏗᎾᏓᏍᏕᎵᏍᎩ ᎩᎵᏏ (Cherokee)
TAROPWEN AFFAT (IKA FACT SHEET) REN CHON ANGEI ME CHON TUMUN Foosun Chuuk (Chuukese)
接受者和护理者须知 中文 (Chinese, Simplified)
接受者和護理者須知 中文 (Chinese Traditional)
FICHE D’INFORMATION POUR LES BÉNÉFICIAIRES ET LES AIDANTS Français (French)
MERKBLATT FÜR EMPFÄNGER UND BETREUER Deutsch (German)
પ્રાપ્તકર્તાઓ અને કાળજી રાખનારા માટે ફેક્ટ શીટ ગુજરાતી (Gujarati)
FEY ENFOMASYON POU MOUN K’AP RESEVWA AVEK MOUN K’AP BAY SWEN Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)
प्राप्तकर्ताओं और देखभाल कर्ताओं के लिए तथ्य पत्र/फैक्ट शीट हिन्दी (Hindi)
DAIM NTAWV QHIA TSEEB RAU COV NEEG TAU KEV PAB THIAB COV NEEG ZOV TU Hmoob (Hmong)
ZIEN JAUV-LOUC SOU-ZEIV BUN ZIPV TENGX CAUX ZIUX GOUX NYEI MIENH Iu Mien (Iu Mien)
បញ្ជីហេតុការណ៍សម្រាប់អ្នកទទួលនិងអ្នកថែរទាំ ភាសាអង់គ្លេស (Khmer)
환자와 의료진을 위한 정보지 한국어 (Korean)
TQANIL YOL TE KYE Q’ANIL IX QE XJAL TUN TOK KYB’AQ Tuj qyol (Mam)
PEPA IN MEḶEḶE KO REMOOL ÑAN RO REJ LOLOORJAKE Ājmuur IM AENŌṂṂAN Pālle (Marshallese)
Bich’į’ azláágo Aa’áhál yání Yaa’ áháyánígíí Yaa’áko nízin doo gi Bił Ííshjáán Alnééh Bilagáanaa Bizaad jí (Navajo)
ARKUSZ INFORMACYJNY DLA OSÓB SZCZEPIONYCH I ICH OPIEKUNÓW Polski (Polish)
FICHA TÉCNICA PARA RECEPTORES E CUIDADORES Português (Portuguese)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ РЕЦИПИЕНТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УХОДУ Русский (Russian)
HOJA INFORMATIVA PARA RECEPTORES Y PROVEDORES DE CUIDADO Español (Spanish)
XAASHIDA MACLUUMAADKA EE LOOGU TALAGALAY TALLAAL QAATAYAASHA IYO DARYEELAYAASHA Soomaali (Somali)
FACT SHEET PARA SA MGA TATANGGAP AT TAGAPAG-ALAGA Tagalog (Tagalog)
TỜ THÔNG TIN CHO NGƯỜI NHẬN VÀ NHỮNG NGƯỜI CHĂM SÓC Tiếng Việt (Vietnamese)
אינפאָרמאַציע בלאט פאר די וועלכע באקומען און פאר הילפער (גבאים) אידיש (Yiddish)